Zobrazit akční nabídky

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

Ceny

Provozovatel internetového obchodu bilytruck.cz (dále jen „provozovatel“) uvádí na stránkách svého internetového obchodu (dále jen „e-shop“) veškeré ceny včetně DPH. Upozorňujeme, že položky označené "akce/sleva/doprodej" jsou omezeného množství. Takto označená nabídka vždy platí pouze do vyprodání zásob. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu cen.

Zboží

Zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a poskytujeme na něj (výrobce) plnou záruku dle platných legislativních předpisů.

 

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník stvrzuje závaznost své objednávky a současně souhlas s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do zpracovatelského systému e-shopu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto odeslána zpráva o doručení objednávky do zpracovatelského centra e-shopu (doporučujeme si tuto zprávu - objednávku vytisknout). Pokud se Vám ihned nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo neobdržíte zprávu o doručení na zadanou emailovou adresu do 24 hodin od jejího odeslání, okamžitě nás prosím kontaktujte.

 

Zpracování objednávky

Vaše objednávka bude kompletně vyřízena. V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodávka zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Dodací lhůta při dodávce prostřednictvím přepravní služby se pohybuje v rozmezí 2-3 pracovních dnů od odeslání Vaší objednávky. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu (zpravidla více jak 14 dní), má zákazník právo zrušit svoji objednávku (odstoupit od smlouvy) a to písemně (e-mailem).

Způsob doručení

V případě využití přepravní služby bude zboží doručeno ve lhůtě do 48 hodin od potvrzení a expedování Vaší objednávky na udanou doručovací, respektive fakturační adresu. O stavu zásilky se zákazník může informovat telefonicky na e-shopu. Doručení proběhne v pracovní den během obvyklé pracovní doby. Zákazník bývá často kontaktován telefonicky pracovníky přepravní služby a je s ním předem sjednám vzájemně nejlépe vyhovující termín. Zákazníkovi je za doručení zboží prostřednictvím přepravní služby (není-li dohodnuto jinak) účtována cena za přepravu dle ceníku e-shopu:

Platný ceník dopravy od 1.9.2017

Osobní a dodávkové pneumatiky:
1 - 2 kusů pneumatik - 89 Kč
16 - 32 kusů pneumatik - 690 Kč
33 a více pneumatiky - doprava zdarma

Malé nákladní pneumatiky: (6,50-20, 6,50R20, 7,50-16, R17,5)
1 kus pneumatiky - 89 Kč
9 a více kusů pneumatik - doprava zdarma

Nákladní pneumatiky:
1 kus pneumatika - 159 Kč
7 a více kusů pneumatik - doprava zdarma

Dobírka - 29 Kč

Ceny jsou bez DPH

 

Ke každé zásilce (není-li dohodnuto jinak) je dále účtováno doběrečné ve výši 50,- Kč (do 20.000,- Kč celkové ceny objednávky vč. DPH) nebo 100,- Kč (nad 20.000,- Kč celkové ceny objednávky vč. DPH).  Žádné další poplatky nejsou účtovány

Převzetí zboží (zásilky)

Zákazník (příjemce zboží) má povinnost při převzetí zboží (zásilky) zkontrolovat, zda je dodávka zboží kompletní a neporušená (nevykazuje zjevné znaky poškození). Přejímka zásilky si nevyžaduje přítomnost řidiče vozidla. Pokud příjemce zjistí zjevné vady zásilky, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravní službě, která je povinna sepsat zápis o škodě. Příjemce je povinen překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky a případné závady hlásit přepravní službě nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.
Při volbě osobního odběru je Vám zboží na zvolené provozovně blokováno 7 dní od potvrzení objednávky. Pokud není odebráno do této lhůty, Vaše objednávka je automaticky stornována.

Skladování pneumatik

Pláště je nutné před jejich montáží na automobil skladovat dle předpisu pro skladování pneumatik, tzn. v suchých, chladných prostorách bez přístupu světla a tak, aby nedocházelo k jejich trvalé deformaci.

Záruky a reklamace

Poskytování záruky se řídí platnou legislativou. Provozovatel (prodejce/výrobce) plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku (krom vyjímek stanovených zákonem). Vykazuje-li zboží při dodání zjevné vady je zákazník oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok zákazníka na poskytnutí řádného plnění provozovatelem či na vrácení kupní ceny. Volbu provede zákazník a své rozhodnutí sdělí neprodleně provozovateli e-shopu.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči provozovateli účinné okamžikem, kdy je mu doručeno písemné prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, byl-li výrobek vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.
Postup při vyřizování reklamací je dále popsán v Reklamačním řádu provozovatele e-shopu.  Na reklamované zboží není provozovatelem zajištěna přeprava zboží od zákazníka.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od jeho doručení nárok na vrácení bez udání důvodu (odstoupení od smlouvy). Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi. Zboží bude vráceno zpět provozovateli v režii zákazníka. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a nesmí vykazovat známky jakéhokoliv použití.

Pokud se rozhodnete tohoto práva jako soukromá osoba využít, kontaktujte nás prosím předem.

Ochrana osobních dat

Provozovatel se  zavazuje, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem e-shopu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

 

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY PROTEKTOROVANÝCH PNEUMATIK

Protektorované pláště jsou výrobcem na boku trvale označeny.

 • smějí být používány do rychlostí daných výrobcem vyznačenou rychlostní kategorií;
 • musí být vždy řádně nahuštěny, jejich huštění a nosnost jsou stejné jako u pneumatik nových, nebo dle parametrů daných výrobcem;
 • musí být namontovány na nepoškozených a čistých ráfcích příslušných rozměrů a typů;
 • ve  dvojité montáži musí být použity shodné pneumatiky;
 • do plášťů musí být  montovány duše shodných nebo dovolených rozměrů;
 • u bezdušového provedení pláště je zaručena neprůchodnost vzduchu s výjimkou pláště s opravou patky;
 • pláště nelze dodatečně prořezávat;
 • protektorované pláště nesmějí být  použity na přední nápravě autobusů třídy II. a III. (kategorie M2, M3) a dále na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v bodě 220 301 Přílohy B Dohody ADR;

Provozní podmínky se dále řídí vyhláškou Ministerstva Dopravy a Spojů ČR č. 341/2002 Sb. a ostatními souvisejícími předpisy.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád je vydán v souladu s ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží u něhož jsou v záruční době uplatňována práva zákazníka z odpovědnosti za vady.

V případě, že se po převzetí zboží zákazníkem vyskytnou v záruční době vady zboží, může zákazník uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Na reklamované zboží není provozovatelem zajištěna přeprava od zákazníka.

 • Přijetí zboží k reklamačnímu řízení je podmíněno prokázáním nákupu reklamovaného zboží v e-shopu. Nákup je považován za prokázaný předložením příslušného daňového dokladu – faktury. Zákazník je povinen na plášti zřetelně (nejlépe křídou) vyznačit reklamovanou vadu. V ostatních případech si provozovatel vyhrazuje právo reklamaci odmítnout.
 • V případě jakékoli reklamace zákazník provozovatele informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
 • Reklamace se uplatňují v záruční době v provozovnách provozovatele.
 • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat provozovateli nebo servisnímu středisku, si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.
 • V případě prokázání oprávněnosti reklamace (odpovědnosti výrobce) bude provozovatelem zákazníkovi poskytnuta:
  a) bezplatná oprava;
  b) finanční náhrada ve výši zůstatkové hodnoty užitné hloubky dezénu (v případě, že není možná oprava);
  c) výměna in natura v případě, že se jedná o reklamaci zboží bez  známky opotřebení.
 • V případě, že zákazník využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě provozovatele nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
 • Dále je zákazník oprávněn vyžadovat záruční opravu v servisních střediscích, jejichž seznam byl přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí provozovatel na dotaz zákazníka.
 • V případech, kdy nelze jiným způsobem zjistit příčinu reklamované vady, je provozovatel oprávněn za tímto účelem příslušné místo na plášti rozřezat. Nesouhlas s tímto postupem je nutno zákazníkem zvlášť vyznačit.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Po vzájemné dohodě může být  po přijetí reklamace zákazníkovi poskytnuta provozovatelem okamžitá náhrada zboží in natura, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na tuto náhradu a její dopravu k zákazníkovi. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu nákladů na nákup této náhrady vč. její dopravy k zákazníkovi a uznané výše částky reklamace.
 • Provozovatel po řádném vyřízení reklamace vyzve zákazníka k převzetí opraveného zboží.
 • Reklamace nevyzvednuté do 30-ti kalendářních dnů od jejich vyřízení budou provozovatelem stornovány bez nároku na jakoukoliv náhradu pro zákazníka nezávisle na výsledku reklamačního řízení.
 • Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), provozovatel naúčtuje zákazníkovi náklady na lokalizaci a opravu závady. Zákazník je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním (např. najetím na ostrý předmět, protáčením kol v terénu, nesprávně seřízenými koly, brzdami a výkyvnými polonápravami, odřením o okraje chodníku, poškozením uvolněnými částmi vozu, sněhovými řetězy, havárií vozidla, poškozením cizími tělesy, která vnikla mezi pláště při dvojité montáži, průrazem pláště, poškozením patky pláště, narušením olejem, plastickými mazivy, pohonnými hmotami a jinými chemikáliemi. Nárok také zaniká, jestliže byla na plášti provedena dodatečná oprava, případně bylo-li vadné místo rozřezáno nebo jinak poškozeno.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Home